فیزیک- جشنواره الگوهای تدریس برتر سال تحصیلی 1400-1399

فیزیک- جشنواره الگوهای تدریس برتر سال تحصیلی 1400-1399

( بازدید شده 19بار,بازدید امروز: 1)
جشنواره الگوی تدریس
0

فیزیک

جشنواره الگوهای تدریس برتر سال تحصیلی 1400-1399- فیزیک- آقای مصطفی تاجیک
جشنواره الگوی تدریس
0

فیزیک

جشنواره الگوهای تدریس برتر سال تحصیلی 1400-1399- فیزیک- خانم زهره سجادی گارماسه
جشنواره الگوی تدریس
0

فیزیک

جشنواره الگوهای تدریس برتر سال تحصیلی 1400-1399- فیزیک- خانم شهناز اسلامی