فلسفه- جشنواره الگوهای تدریس برتر سال تحصیلی 1400-1399

فلسفه- جشنواره الگوهای تدریس برتر سال تحصیلی 1400-1399

( بازدید شده 6بار,بازدید امروز: 1)
جشنواره الگوی تدریس
0

فلسفه

جشنواره الگوهای تدریس برتر سال تحصیلی 1400-1399- فلسفه- خانم مریم منفرد
جشنواره الگوی تدریس
0

فلسفه

جشنواره الگوهای تدریس برتر سال تحصیلی 1400-1399- فلسفه- خانم فرشته سادات روغنی
جشنواره الگوی تدریس
0

فلسفه

جشنواره الگوهای تدریس برتر سال تحصیلی 1400-1399- فلسفه- خانم شقایق حسینی