فارسی- جشنواره الگوهای تدریس برتر سال تحصیلی 1400-1399

فارسی- جشنواره الگوهای تدریس برتر سال تحصیلی 1400-1399

( بازدید شده 19بار,بازدید امروز: 1)
جشنواره الگوی تدریس
0

فارسی

جشنواره الگوهای تدریس برتر سال تحصیلی 1400-1399- فارسی- خانم مریم فطرس
جشنواره الگوی تدریس
0

فارسی

جشنواره الگوهای تدریس برتر سال تحصیلی 1400-1399- فارسی- خانم معصومه ملک‌آبادی
جشنواره الگوی تدریس
0

فارسی

جشنواره الگوهای تدریس برتر سال تحصیلی 1400-1399- فارسی- خانم معصومه بیات