عربی، زبان قرآن- جشنواره الگوهای تدریس برتر سال تحصیلی 1400-1399

عربی، زبان قرآن- جشنواره الگوهای تدریس برتر سال تحصیلی 1400-1399

( بازدید شده 4بار,بازدید امروز: 1)
جشنواره الگوی تدریس
0

عربی، زبان قرآن

جشنواره الگوهای تدریس برتر سال تحصیلی 1400-1399- عربی، زبان قرآن- خانم فاطمه سرلک
جشنواره الگوی تدریس
0

عربی، زبان قرآن

جشنواره الگوهای تدریس برتر سال تحصیلی 1400-1399- عربی، زبان قرآن- خانم وجیهه نجفی
جشنواره الگوی تدریس
0

عربی، زبان قرآن

جشنواره الگوهای تدریس برتر سال تحصیلی 1400-1399- عربی، زبان قرآن- خانم سحر سمائی