شیمی- جشنواره الگوهای تدریس برتر سال تحصیلی 1400-1399

شیمی- جشنواره الگوهای تدریس برتر سال تحصیلی 1400-1399

( بازدید شده 12بار,بازدید امروز: 1)
جشنواره الگوی تدریس
0

شیمی

جشنواره الگوهای تدریس برتر سال تحصیلی 1400-1399- شیمی- خانم فریده سلطانی اصل
جشنواره الگوی تدریس
0

شیمی

جشنواره الگوهای تدریس برتر سال تحصیلی 1400-1399- شیمی- خانم بهجت قاسمی
جشنواره الگوی تدریس
0

شیمی

جشنواره الگوهای تدریس برتر سال تحصیلی 1400-1399- شیمی- خانم فائزه امینی
جشنواره الگوی تدریس
0

شیمی

جشنواره الگوهای تدریس برتر سال تحصیلی 1400-1399- شیمی- خانم منصوره امیدی