سلامت و بهداشت- جشنواره الگوهای تدریس برتر سال تحصیلی 1400-1399

سلامت و بهداشت- جشنواره الگوهای تدریس برتر سال تحصیلی 1400-1399

( بازدید شده 3بار,بازدید امروز: 1)
جشنواره الگوی تدریس
0

سلامت و بهداشت

جشنواره الگوهای تدریس برتر سال تحصیلی 1400-1399- سلامت و بهداشت- خانم لیلا خاکی
جشنواره الگوی تدریس
0

سلامت و بهداشت

جشنواره الگوهای تدریس برتر سال تحصیلی 1400-1399- سلامت و بهداشت- خانم آذر مهدیلو
جشنواره الگوی تدریس
0

سلامت و بهداشت

جشنواره الگوهای تدریس برتر سال تحصیلی 1400-1399- سلامت و بهداشت- خانم رویا اصانلو