زیست‌شناسی- جشنواره الگوهای تدریس برتر سال تحصیلی 1400-1399

زیست‌شناسی- جشنواره الگوهای تدریس برتر سال تحصیلی 1400-1399

( بازدید شده 3بار,بازدید امروز: 1)
جشنواره الگوی تدریس
0

زیست‌شناسی

جشنواره الگوهای تدریس برتر سال تحصیلی 1400-1399- زیست‌شناسی- خانم طاهره غلامحسین
جشنواره الگوی تدریس
0

زیست‌شناسی

جشنواره الگوهای تدریس برتر سال تحصیلی 1400-1399- زیست‌شناسی- خانم عطیه مهابادی
جشنواره الگوی تدریس
0

زیست‌شناسی

جشنواره الگوهای تدریس برتر سال تحصیلی 1400-1399- زیست‌شناسی- آقای سیدرضا نعیمی